FSTVLST
“Tanah Indah” Live in Concert.
18 Februari 2015.
PKKH Purnabudaya UGM, Yogyakarta,

Video direkam oleh Elizabeth Kama.